Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na remont wieży kościelnej w ByczeniuPowrót

OGŁOSZENIE

Parafia Rzymsko - katolicka Pw. Świętego Bartłomieja Apostoła
w Topoli
ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/ PN / 2006 o wartości szacunkowej do 60 tysięcy euro
zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego:
www.topola.diecezja.swidnica.pl

************

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego :
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICA PW. ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
Topola 55
Kod: 57-230 Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki
tel. 074/ 8173-110
e-mail: topola@diecezja.swidnica.pl
oraz
strona internetowa gminy: www.topola.diecezja.swidnica.pl
NIP 887-13-53-757 REGON 040078028

1. Tryb zamówienia: zamówienie publiczne na wykonanie robót remontowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tysięcy euro – według ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ).

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można nabyć w siedzibie zamawiającego odpłatnie – cena za 1 egzemplarz 10,00 złotych.

3. Przedmiotem zamówienia jest: remont wieży kościelnej pw. Św. Marcina w Byczeniu gmina Kamieniec Ząbkowicki

CPV 45260000-7

4. Lokalizacja: Byczeń gmina Kamieniec Ząbkowicki

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Maksymalny termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2006 roku roku.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi – oświadczenie oferenta.

b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej niniejszym zadaniem działalności i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do krajowego rejestru sądowego.

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie oferenta.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – oświadczenie oferenta.

e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP – oświadczenie oferenta.

f) Udzielą minimum 12 – miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty – oświadczenie oferenta.

g) W ciągu ostatnich 3 lat ( od 2003 roku do sierpnia 2005 roku ) wykonali przynajmniej 1 podobne zadanie – kserokopia referencji potwierdzających należyte wykonanie roboty oraz określających wartość zadania. Wartość wykonanych zadań powinna wynosić co najmniej 90.000 złotych.

h) Akceptują warunki umowy stanowiącej załącznik do SIWZ – oświadczenie oferenta.

i) Akceptują warunki przetargu określone w SIWZ – oświadczenie oferenta.

j) Nabędą SIWZ w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu. Niespełnienie chociażby jednego warunku z wymienionych w pozycji 7 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.

10. Termin związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 18 kwietnia 2006 roku do dnia 17 maja 2006 roku.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 Oferty należy składać na plebanii Parafii Rzymsko - katolickiej w Topoli w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta przetargowa nr 1/ PN / 2006” w terminie do 8 maja 2006 roku do godziny 9:30.

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 maja 2006 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Parafii ( plebania) w Topoli

12. Kontakt oferentów z zamawiającym:

 Parafia Rzymsko - katolicka PW. Świętego Bartłomieja Apostoła w Topoli tel. 074/8173-110
e-mail:topola@diecezja.swidnica.pl
 Osoba upoważniona: Ks. Krzysztof Pełech Topola 55 tel.074/8173-110
e-mail:krzysztof_pelech@autograf.plTopola, dnia 11 kwietnia 2006 roku.


Data publikacji: 2006-04-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl