Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż nieruchomości (działka i budynek byłej SP Rojówka)Powrót

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Łososina Dolna ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej starym drewnianym, parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym budynkiem Szkoły Podstawowej oraz murowa-nym dwukondygnacyjnym budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Skrzętla-Rojówka, oznaczonej jako działka ewid.nr 201 o pow. 0,16 ha objętej księgą wieczystą KW Nr 86317 będącej własnością Gminy Łososina Dolna.
Działka nr 201 o kształcie czworoboku w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łososina Dolna uchwalonym Uchwałą Nr 12/XVIII/04 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 16 lipca 2004 r /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 256, poz.2880/ znajduje się w terenach oznaczonych symbolami :
8.MNR.16 tj.Tereny zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej;
KD-L tj.Tereny tras i urządzeń komunikacyjnych
oraz w zasięgu występowania stref oznaczonych dodatkowymi literami :
(t) tj. strefa oddziaływań infrastruktury technicznej;
(l) tj. strefa ograniczeń wysokości zabudowy w rejonie lotniska.
W rejestrze gruntowym zapisana jest pod poz.rej.171. Sklasyfikowana jest jako Bi.
Położona jest we wschodniej części wsi, przy skrzyżowaniu drogi powiatowej relacji
Tęgoborze-Chomranice z drogą gminną. Nieruchomość w całości ogrodzona ogrodzeniem
z siatki. Wyposażona jest w energię elektryczną, telefon, gaz. Jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza wynosi 91 000,oo złotych netto, w tym wartość gruntu 19 570,oo zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 02 czerwca 2006 roku o godzinie 9-tej
na sali obrad Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kwocie
9.100,oo zł w terminie do dnia 29 maja 2006 roku do godz.13-stej w kasie Urzędu
lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej nr 6388180009200100-
0000390001 BS-Łososina Dolna (dowód wpłaty wadium należy okazać komisji
przetargowej przed przystąpieniem do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli :
1. Żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą,
2. Zawiadomiona osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez uspra-
wiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy
sprzedaży.

Uzyskana w przetargu cena nieruchomości /dotyczy tylko gruntu/ zostanie zwiększona
o obowiązującą stawkę podatku VAT. Koszty umowy ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej,
pokój nr 17 tel.(018) 444-80-02.


Data publikacji: 2006-04-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl