Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg; remont dróg gminnych w JordanowiePowrót

1. Zamawiaj±cy:

Urz±d Miasta Jordanowa
34-240 Jordanów, Rynek 1
tel./fax. (0-18) 26 75 554

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg – remont dróg gminnych w Jordanowie”

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 11, cena: 10 zł, lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Osob± upoważnion± do kontaktów z wykonawcami jest Pan Jan GRINGRAS – pok. nr 11.

5. Opis przedmiotu zamówienia: remont cz±stkowy nawierzchni dróg poprzez wbudowanie
na gor±co masy min.-bitumicznej, emulsji z grysami, likwidacja przełomów typu ciężkiego.
Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – kod: 45233220-7, 45233142-6.

6. Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych i ofert wariantowych.

7. Termin realizacji – wymagany – zamówienia: do 1 miesi±ca od podpisania umowy.

8. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniaj±cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniaj±cy warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysoko¶ci 500,00 zł w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena – 100 %

11. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Miasta Jordanowa
34-240 Jordanów, Rynek 1
pokój nr 6 – sekretariat

do 2006-04-27, godz. 930.

12. Termin i miejsce otwarcia ofert :
Urz±d Miasta Jordanowa
34-240 Jordanów, Rynek 1
pokój nr 10 – sala obrad

2006-04-27, godz. 1000.

13. Termin zwi±zania ofert± – 30 dni, do dnia 2006-05-26.
Burmistrz
Miasta Jordanowa

Data publikacji: 2006-04-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl