Portal Piatek - 30 lipca 2021 Julity, Ludmiły, Zdobysława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa przepustu pod drog± wojewódzk± w m. Tylmanowa os. KłodnePowrót

Znak: 6510/2/06
Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg nieograniczony
na zadanie pn.
„Budowa przepustu pod drog± wojewódzk± w m. Tylmanowa os. Kłodne”

1) nazwa (firmę) i adres zamawiaj±cego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
2) okre¶lenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
3) okre¶lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 11 (b±dĽ w inny przewidziany ustawowo sposób). Cena za powielenie i przesłanie siwz – 30,00 zł.
4) opis przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych;
* Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przepustu wraz z odc. kanalizacji burzowej pod drog± wojewódzk± nr 969
* Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych
5) informację o możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) termin wykonania zamówienia;
* Poż±dany termin wykonania robót: maj – 30 czerwiec 2006 r.
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi SIWZP oraz spełniaj±cy warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
8) informację na temat wadium;
* Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia s± roboty w warto¶ci szacunkowej poniżej 60 tys. Euro wadium nie będzie wymagane.
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 100%
10) miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2006 r. do godziny 945 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nast±pi w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godzinie 1000 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej
11) termin zwi±zania ofert±.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin zwi±zania ofert± ustala się na 30 dni.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:
Krzysztof Ligęza, Tadeusz Kudłacz
Urz±d Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10-11, faks 18/ 26 209 36


Data publikacji: 2006-04-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl