Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w km 33+800 – 34+302 wraz z kanalizacja deszczowąPowrót

Znak: 6510/1/06
Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg nieograniczony
na zadanie pn.
„Budowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w km 33+800 – 34+302 wraz z kanalizacja deszczową”

1) nazwa (firmę) i adres zamawiającego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
2) określenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
3) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 11 (bądź w inny przewidziany ustawowo sposób). Cena za powielenie i przesłanie siwz – 30,00 zł.
4) opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
* Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku 33+800 – 34+302 wraz z kanalizacją deszczową.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) termin wykonania zamówienia;
* Pożądany termin wykonania robót: maj – 30 czerwiec 2006 r.
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi SIWZP oraz spełniający warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
8) informację na temat wadium;
* Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są roboty w wartości szacunkowej poniżej 60 tys. Euro wadium nie będzie wymagane.
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 100%
10) miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2006 r. do godziny 845 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godzinie 900 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej
11) termin związania ofertą.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:
Krzysztof Ligęza, Tadeusz Kudłacz
Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10-11, faks 18/ 26 209 36


Data publikacji: 2006-04-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl