Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy ZembrzycePowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zembrzyce: wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce
powyżej 60.000 Euro

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zembrzyce, do kontaktów: Sprawy formalne: Przemysław Fidelus 033 8746002, Sprawy techniczne: Mieczysław Talaga 033 8746002, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746002, fax 033 8746040, e-mail: gminazembrzyce@interia.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych w pasach następujących dróg gminnych:
- "Na Koniec" - długość remontowanego odcinka 9 m.b., studnia rew. 1 szt., studnie ściekowe 2 szt.
- "Do Lotniska" - długość kanału w poprzek drogi 16 m.b., długość odcinka podłużnego 88 m.b., studnie rew. 1 szt, 12 szt. studzienek ściekowych,
- "Kopaczowa" - długość remontowanego odcinka 90 m.b., 7 szt. studzienek rew.
- "Do Godawy" - długość remontowanego odcinka 107 m.b., 3 szt. studzienek rew.
- "Do Sasuły" - długość remontowanego odcinka 90 m.b., 5 szt. studzienek rew.
- "Do Pękali" - długość remontowanego odcinka 80 m.b., 5 szt. studzienek rew.
- "Do Polusia" - długość remontowanego odcinka 50 m.b., 3 szt. studzienek rew.
- "Za Kościołem" - długość remontowanego odcinka 92 m.b., 5 szt. studzienek rew.
- "Do Presleja" - długość remontowanego odcinka 175 m.b., 10 szt. studzienek rew.
- "Biele" - długość remontowanego odcinka 80 m.b., 2 szt. studzienek rew.
- "Do Kułasa" - długość remontowanego odcinka 92 m.b., 4 szt. studzienek rew.
- "Do Gruszeczki" - 2 szt. studzienek rew.
Przewidziano zastosowanie rur PCV o średnicy 315-200 mm oraz studzienki rewizyjne PCV.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: woj. małopolskie, powiat suski, gmina Zembrzyce. miejscowość Zembrzyce.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.21.30.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w dniach: 90;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 5 750,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 31.05.2006.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.05.2006 godzina 11:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.05.2006, godzina 11:30, Budynek Urzędu Gminy w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce nr 540, na sali narad.


Data publikacji: 2006-04-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 198.227,31 zł brutto
Cena najdrozszej: 299.072,07 zł brutto


"METAL-BUD" Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 8
34-200 Sucha Beskidzka


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl