Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na segregację surowców wtórnych z terenu Gminy O¶więcimPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na segregację surowców wtórnych z terenu Gminy O¶więcim.

Wspólny Słownik Zamówień: 90315300-1
Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2006r.

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami s±:
1. w zakresie proceduralnym i merytorycznym - inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-04-20 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2006-04-20 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, czę¶ciowych.

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniaj±cych warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2006-03-31

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Zadanie nr 1:
P.U.H. "EKO-KOMBID"
32-642 Włosienica
ul. Zielenie 4
Cena oferty - 4,01 zł (cena jednostkowa od jednego obsłużonego podmiotu)

Zadanie nr 2:
P.U.H. "EKO-KOMBID"
32-642 Włosienica
ul. Zielenie 4
Cena oferty - 4,07 zł (cena jednostkowa od jednego obsłużonego podmiotu)


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl