Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbudowa Szkoły w Siedlcach roboty budowlano-instalacyjnePowrót

Nr rej. zam. IRiOŚ-3400-3/06 CPV : 45214
Nasz znak: IRiOŚ-3410-4/06
Korzenna 30.03.2006r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
NIP 734-23-77-792
tel. (018) 44-17-027 fax. (018) 44-17-039

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Rozbudowa Szkoły w Siedlcach – roboty budowlano-instalacyjne
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające.

3. FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 800do 1600 ,
w pozostałe dni od 715do 1515
Cena za specyfikację -40
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
1. Małgorzata Nowakowska
2. Jeliński Piotr

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do dnia 25.08.2006 roku.

5. W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ wykonawcy którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mają obrót roczny za 2005 rok min. 3.500.000 PLN wykonali min. 2 podobne zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat, udzielą min. 5 letniej gwarancji, zatrudniają min. 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane i wpis do izby samorządu zawodowego wszystkich branż objętych zamówieniem , cenę udokumentują kosztorysem, nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ofertę zabezpieczą wadium.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu
o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6. WADIUM Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7. KRYTERIA OCENY OFERT cena 100%

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3 najpóźniej do dnia 22.05.2006 r. do godziny 1000

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 60 dni od daty składania ofert.

10. DATA PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA PREZESOWI URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 30.03.2006 rok

Data publikacji: 2006-03-30
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl