Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa zewnetrznej sieci wodociągowej w Nadolicach Wilekich i Chrząstawie Małej.Powrót

Czernica, dnia 13 marca 2006r.


L.dz. 341/P-05/2006


Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w Nadolicach Wielkich i Chrząstawie Małej.


1.Przedmiot zamówienia:
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w Nadolicach Wielkich i Chrząstawie Małej
Zakres prac do wykonania:
a)budowa rurociągu PE fi 160 o długości 1448 mb
b)zamontowanie hydrantów pożarowych naziemnych – 10 szt.
c)wykonanie przewiertów rurami fi 200 na długości 92 mb
2.Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm. )
b)spełniają wymagania określone w SIWZ
3.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
5.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 55,00 zł brutto można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
6.Wymagany termin realizacji zamówienia : 2 miesiące od daty podpisania umowy.
7.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 30.03.2006r.
do godz. 9,00
8.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 30 marca 2006r.
o godz. 9,15
9.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium wartości - 7 000 PLN
10.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
12.Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Pan Marian Zaraś – ( pokój nr 24 ) tel. 071-318-01-77 wew. 24 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)Data publikacji: 2006-03-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl