Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie GajkówPowrót

Czernica, dnia 8 marca 2006r.
L.dz.0621/ 10/2006

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 18475

Przedmiotem sprzedaży są:

1) działka nr 356/1 o pow. 1288 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 356/5
– cena wywoławcza netto – 51 340 zł, wadium – 5 200 zł

2) działka nr 356/2 o pow. 1318 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 356/5
- cena wywoławcza netto – 52 410 zł , wadium – 5 300 zł

3) działka nr 356/3 o pow. 1291 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 356/5
- cena wywoławcza netto – 51 445 zł, wadium – 5 200 zł

4) działka nr 356/4 o pow. 1141 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 356/5
- cena wywoławcza netto – 46 085 zł, wadium – 4 700 zł

5) działka nr 356/6 o pow. 1422 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 356/5
- cena wywoławcza netto – 39 185 zł, wadium – 4 000 zł

6) działka nr 356/7 o pow. 2505 m2 – cena wywoławcza netto– 56 230 zł, wadium – 5 700 zł

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy nr 164/05 z dnia 26.08.2005r. nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą techniczną. Położone na obszarze północno-wschodniej części ukladu osadniczego wsi Gajków. Działka nr 356/5 o pow. 746 m2 stanowi drogę wewnętrzną – dojazd do wydzielonych działek budowlanych. Działki nr 356/1, 356/2, 356/3, 356/4 mają kształt prostokąta, zaś działki nr 356/6, 356/7 mają kształt wydłużony i na całej południowej granicy stykają się z rowem melioracyjnym.
Sieć uzbrojenia technicznego ( wodociąg, sieć energetyczna ) doprowadzona do ulicy Polnej oraz najbliższych zabudowań przy ulicy Radosnej i Ustronie. Obecnie w Gajkowie trwa budowa sieci kanalizacyjnej.
Przetarg odbędzie się dnia 11 kwietnia 2006r. o godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( sala sesyjna nr 19 ).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.


Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.04.2006r. Wadium musi być wniesione osobno na każdą działkę.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi - 1 % ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości:: 595,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Data publikacji: 2006-03-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl