Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamieniec Wrocławski Powrót

Czernica, dnia 1 marca 2006r.

L.dz. 341/P-01/2006
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony o warto¶ci nie przekraczaj±cej 60 000 euro

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamieniec Wrocławski , gmina Czernica zgodnie z Uchwał± Nr XXVI/283/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 17 wrze¶nia 2005r.

1. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:
W przetargu mog± brać udział Wykonawcy:
a) spełniaj±cy warunki wynikaj±ce z art. 22 ust. 1 i art. 24ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U Nr 19, poz. 177 ze zm. )
b) spełniaj± wymagania okre¶lone w SIWZ
2. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty czę¶ciowej.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00 do 14,00 lub za zaliczeniem pocztowym
5. Wymagany termin realizacji zamówienia : 8 miesięcy od daty podpisania umowy .
6. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 17.03.2006r.
do godziny 9,00
7. Miejsce i termin otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiaj±cego pokój nr 19
w dniu 17.03.2006r. o godz. 9,15
8. Kryteria oceny ofert – cena 100 %
9. Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.
10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Pan Piotr Golus ( pokój nr 24) tel. 071-318-01- 77 wew. 24 w Urzędzie Gminy
Czernica ( w godz. 9,00-14,00 )


Data publikacji: 2006-03-01
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl