Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta SzczawnicaPowrót

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony „ na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Szczawnica”.
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz.od 8-ej do 14-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Pani Janina Mastalska tel. (018) 2622203 wew.30
Termin wykonania zamówienia : od 15.04 – 15.11.2006r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane.
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 21 marca 2006 roku do godziny 10-tej
Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2006 r o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiaj±cego Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2006-02-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl