Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż niżej wymienionych nieruchomościPowrót

WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA
ogłasza przetargi ustne ograniczone dla osób fizycznych mających minimum 2 letni stały
pobyt na terenie Gminy Łososina Dolna na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
położonych w obrębie Skrzętla-Rojówka, gmina Łososina Dolna :

1. Działka ew.nr 101 o pow.0,12 ha ; objęta KW Nr NS1S/00108126/9 zabudowana starym drewnianym budynkiem po byłej filii Szkoły Podstawowej oraz murowanym budynkiem gospodarczym. Wolna od obciążeń.
2. Działka ew.nr 201 o pow.0,16 ha ; objęta KW Nr 86317 zabudowana starym drewnianym budynkiem Szkoły Podstawowej oraz murowanym budynkiem gospodarczym.
Wolna od obciążeń.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna nieruchomość
oznaczona jest symbolami :
dz.ew. 101 - 8.MNR.9 tj. Tereny zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej;
KD-D tj. Tereny tras i urządzeń komunikacyjnych.
dz.ew. 201 - 8.MNR.16 tj. Tereny zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej
KD-L tj. Tereny tras i urządzeń komunikacyjnych
oraz w zasięgu występowania strefy oddziaływań infrastruktury technicznej , strefy ograniczeń wysokości zabudowy w rejonie lotniska.

Działka ew.nr 101 - cena wywoławcza 72.000,oo zł
wadium 7.200,oo zł

Działka ew.nr 201 - cena wywoławcza 91.000,oo zł
wadium 9.100,oo zł

Minimalne postąpienie dla każdej nieruchomości zostanie ustalone przez uczestników przetargu
w dniu przetargu, jednakże nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uzyskana w przetargu cena nieruchomości /dotyczy tylko gruntu/ zostanie zwiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT. Koszt umowy ponosi nabywca.

Przetargi odbędą się w dniu 24 marca 2006 roku o godz.9-tej dla działki nr 201,
o godz.9,3o dla działki nr 101 na sali obrad Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia
20 marca 2006 roku do godz. 13-stej w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy
w Łososinie Dolnej numer 63881800092001000000390001 BS-Łososina Dolna (dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli :
1. Żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
2. Zawiadomiona osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej,
pokój nr 17, tel. (018) 444-80-02.


Data publikacji: 2006-02-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl