Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont cz±stkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2006Powrót

Bojszowy 16.02.2006r. Znak sprawy: RTS-3412/1/06Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 euro na:
”Remont cz±stkowy nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2006”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie (po wcze¶niejszym złożeniu wniosku o jej przekazanie) w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokoje nr 11 lub 10 (lub zostanie ona przesłana poczt±).
3.Zamówienie obejmuje wykonanie prac jn.:
•Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
•Oczyszczenie uszkodzonych miejsc nawierzchni, usunięcie rumoszu,
•Skropienie uszkodzonych miejsc emulsj± drogow±
•Roz¶cielenie mieszanki mineralno-bitumicznej o grubo¶ci ¶rednio - 6cm,
•Zagęszczenie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej,
•Skropienie bitumem nawierzchni górnej, oblanie bitumem krawędzi cięcia i zasypanie piaskiem.
•Odwóz i utylizacja rumoszu.
3.1. Orientacyjny zakres robót w skali całego roku – ok. 500 m².
3.2. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV:
•45233142 – prace dotycz±ce naprawy dróg.
4.Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych.
5.Nie dopuszcza się możliwo¶ci składania oferty wariantowej.
6.Termin wykonania zamówienia – cały rok 2006 od dnia podpisania umowy (na bież±co, głownie
w okresie wiosennym i jesiennym).
7. Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty które spełniaj± warunki okre¶lone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
o¶wiadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
8.Wadium nie będzie wymagane.
9.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do
dnia 03.03.2006r. do godz. 13.00.
11.Otwarcie ofert nast±pi w dniu 03.03.2006r. o godz.13.15 w siedzibie zamawiaj±cego.
12.Termin zwi±zania ofert± – 30 dni.

Data publikacji: 2006-02-16
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl