Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wynajem lokalu użytkowego na terenie Miasta MiechowaPowrót

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów tel.(041) 383-00-40, fax.: (041) 383-23-78 zwany dalej “Wynajmującym” zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym w dniu 22.02.2006r. o godz. 9.00 sala nr 49 UGiM na:

„Wynajem lokalu użytkowego na terenie Miasta Miechowa”.
2. Przedmiot przetargu i lokalizacja:
2.1. Lokal użytkowy: ul. Plac Kościuszki , o pow. 79.31m2, cena wywoławcza 10zł/m2+22% VAT
2.2. Lokal składa się z pomieszczenia sklepu, pomieszczenia magazynu, holl, łazienka, pomieszczenie socjalne oraz łazienka + WC.
Szczegółowe informacje dot. w/w lokalu można uzyskać w UGIM Miechów pok. 27 Ip. Tel. 041 383 00 40 wew. 70.
3. Termin zagospodarowania lokalu: wynajem na okres 3 lat.
4. Terminy wnoszenia opłat:
a.) Czynsz do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
5. Wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2006-02-17.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
b.) W pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 (I piętro ).
c.) W obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.
Oprócz czynszu najmu Najemca płacił będzie następujące opłaty :
- za centralne ogrzewanie wg. odrębnej umowy zawartej z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Miechowie – administratora budynku
- za wodę i kanalizację wg.odrębnej umowy z administratorem budynku
- za wywóz nieczystości stałych we własnym zakresie
- za omiatanie we własnym zakresie
- za energię wg. oddzielnego opomiarowania – najemca zawrze umowę na dostarczenie energii elektrycznej z właściwym Rejonem Energetycznym.
- oprócz czynszu najemca zostanie obciążony podatkiem od nieruchomości w wysokości 13.40 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu w stosunku rocznym, oraz 0,46 zł/m2 od gruntu związanego z działalnością w stosunku rocznym
Oferent, który nie wniesie zabezpieczona akceptowalną formą wadium nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu.
Wynajmujący zwróci wadium Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości.
Przystępując do przetargu należy okazać potwierdzenie wniesienia wadium oraz dokument tożsamości.
Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
d.) odmówi podpisania umowy
e.) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta
6. Kryterium wyboru oferenta: Wybór najkorzystniejszego oferenta o najwyższej zaproponowanej ustnie kwocie stawki czynszowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. Sposób oceny: maksymalizacja.
7. Osoba uprawniona przez Wynajmującego do kontaktowania się z oferentami: Piotr Adamus, UGIM pok. 27, tel. 041 3830040 wew. 70, e-mail: ugimmiechow@wp.pl
8. Zaleca się aby Oferent zapoznał się z warunkami umowy, której wzór można uzyskać UGIM pok. 27, tel. 041 383 00 40, wew. 70, e-mail: ugimmiechow@wp.pl
9. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 po uprzednim porozumieniu z w/w osobą.

Miechów, dnia 07.02.2006r.


Data publikacji: 2006-02-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl