Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zaci±gnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 600 tys. złotych na okres 6 miesięcy (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu)Powrót

Bojszowy,dn. 03.02.2006r.Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel. 218-93-66

Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 EURO na:
„Zaci±gnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 600 tys. złotych na okres 6 miesięcy (Europejski Słownik Zamówień Publicznych 66130000-0-usługi udzielania kredytu)”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie po wcze¶niejszym złożeniu wniosku o jej przekazanie w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokój nr 3.
3.Zamówienie obejmuje udzielenie Gminie Bojszowy kredytu krótkoterminowego w kwocie 600 tys. zł na okres 6 miesięcy tj. od 03.03.2006r. do 02.09.2006r.
4.Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty, które nie podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177/.
5.O wyborze oferty będzie decydował w 100% oferowany koszt kredytu.
6.Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 20 lutego 2006r. do godz. 13:00.
7.Otwarcie ofert nast±pi w dniu 20 lutego 2006r. o godz. 13:30 w siedzibie zamawiaj±cego.
8.Termin wykonania zamówienia do dnia 03.03.2006r.
9.Termin zwi±zania ofert± 30 dni.
10.Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmiany kwoty kredytu, skrócenie terminu jego udzielenia oraz unieważnienia przetargu najpóĽniej na 3 dni przed dat± otwarcia ofert.
Data publikacji: 2006-02-03

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl