Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja i wyposażenie Centrum Kultury w KorzennejPowrót


Nasz znak:IRiOŚ-3410-2/06 Korzenna 03.02.2006r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039
2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Modernizacja i wyposażenie obiektu Centrum Kultury w Korzennej
Część I – roboty remontowo-budowlane budynku Centrum Kultury oraz boisk sportowych
i placu wokół budynku
Część II – wyposażenie w sprzęt komputerowy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 8.00 do 16.00 , w pozostałe dni od 7.15 do 15.15
Cena specyfikacji–30 zł
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3

Marcin Bulanda tel. (0-18) 4417027 wew. 12; pokój 2
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 20 września 2006 r.
5.W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.WADIUM Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
dla części I – 10 000 PLN - wniesione przed terminem złożenia oferty
dla części II – 2 000 PLN - wniesione przed terminem złożenia oferty

7.KRYTERIA OCENY OFERT cena - 100%
8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3
najpóźniej do dnia 28.03.2006 r. do godziny 10.00
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 60 dni od daty składania ofert
10. DATA PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA PREZESOWI URZĘDU ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH - 03.02.2006 r.

11. INNE INFORMACJE: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”- działanie 2.3. „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego


Data publikacji: 2006-02-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl