Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Laskowa Powrót

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 17 z dnia 2006.01.19

POZYCJA 3567

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Laskowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Laskowa, do kontaktów: Jan Orzeł, Joanna Jędrzejek - Karteczka, Laskowa 643, 34-602 Laskowa, woj. małopolskie, tel. 018 333-30-76, fax 018 333-30-76, e-mail: laskowa@gminy.pl, www.laskowa.iap.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Laskowa.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujanowice oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ujanowice, Strzeszyce, Laskowa:

1)rozbudowa oczyszczalni ścieków (część technologiczna, konstrukcyjna, elektryczna) o przepustowości Q max = 200 m3/d na działkach ew. nr 193/4 i 193/5 położonych w m. Ujanowice

2) kanalizacja sanitarna w m. Ujanowice i Strzeszyce:

· sieć - ( rury PCV 200-300) - 9135,2 mb

· rurociągi tłoczne (rury PE 90-110) - 946,11 mb

· przykanaliki (rury PCV 160) - 801,46 mb

· pompownie ścieków P1-P3 (żelbetowe) +część elektryczna - 3 komplety

3) kanalizacja sanitarna w m. Laskowa:

· sieć - (rury PCV 200) - 1248,0 mb

· przykanaliki (rury PCV 160 ) - 385 mb.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Ujanowice, Strzeszyce, Laskowa.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.10.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60.000 Euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 15.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 45000 złotych.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki okreslone w art. 22 ust. 1, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają minimalne wymagania:

a) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

wykonawca winien wykazać, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia dzialalności jest krotszy - w tym okresie, przeciętną liczbe pracowników: 20 osób

b) potencjał techniczny:

wykonawca winien wykazać, że posiada jako własny, dzierżawiony lub wynajmowany, minimum następujący sprzęt: 5 koparkospycharek

c) doświadczenie zawodowe:

wykonawca winien wykazać, że w ciagu ostatnich pięciu lat, a jesli okres prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie, zrealizował samodzielnie lub przy udziale podwykonawców minimum jedną robotę polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej o wielkości odpowiadającej wielkości przedmiotu zamówienia

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamowienia -

wykonanca winien wykazać, że posiada własne środki finansowe lub zdolnośc kredytową, potwierdzone przez bank, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, w wysokości minimum 1 000 000 zł.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 09.03.2006, cena - 244.00.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.03.2006 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.03.2006, godzina 12:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Laskowej.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2) Data wysłania ogłoszenia: 12.01.2006.

Data publikacji: 2006-01-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl