Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg na sprzedaż działki w Nadolicach WielkichPowrót

Czernica, dnia 2 lutego 2006r.
L.dz.0621/ 05/2006


Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie

Dla n/w nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 25 925
Przedmiotem sprzedaży jest :
- działka nr 313/14 o pow. 4, 00 ha - cena wywoławcza – 388 000 zł netto

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczona symbolem P 3 – stanowiąca obecnie tereny użytków rolnych kl. V
a projektowana jako teren budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą o uciążliwości ograniczonej do granic działki. Dopuszczalna zabudowa 35% pow. działki – pozostały teren przeznaczony pod drogi, parkingi i zieleń. Działka położona w rejonie występowania stanowisk archeologicznych.
Nieruchomość gruntowa położona we wschodniej części wsi Nadolice Wielkie, na skraju wsi poza jej zabudowaniami, pomiędzy trasami komunikacyjnymi w kierunku Jelcza Laskowic i Chrząstawy Małej. Usytuowanie działki jest bardzo korzystne. Obecnie brak wyposażenia działki w sieci uzbrojenia terenu.
Gmina Czernica zobowiązuje się w terminie do 31 lipca 2006r. wykonać sieć wodociągową do granic działki.

Przetarg odbędzie się dnia 7 kwietnia 2006r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi - 4 000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych )
Wadium do przetargu wynosi – 40 000 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych )
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 3 kwietnia 2006r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%, który w całości pokrywa nabywca nieruchomości
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej - 754 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 071- 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2006-02-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl