Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont łazienek na II piętrze w Szkole Podstawowej w KoniniePowrót

Nr ZPUG/5/2003


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, ogłasza przetarg nieograniczony roboty budowlane pn: Remont łazienek na II piętrze w Szkole Podstawowej w Koninie Gmina NiedĽwiedĽ.
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 45.43.1

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 lipca 2003 roku do 14 sierpnia 2003 r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19.ust.1, spełniaj±cy warunki zawarte w art. art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 7 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 17, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 10, do dnia 24.03.2003 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta-remont łazienek na II piętrze w Szkole Podstawowej w Koninie. W przypadku przesyłania oferty poczt± decyduje data i godzina wpływu oferty a nie data nadania.

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 24.03.2003r. o godz. 9,30.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.Data publikacji: 2003-03-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 31.347,79 PLN
Cena najdrozszej: 37.417,25 PLN


Usługi Ogólnobudowlane
Poręba Wielka 50
34-735 NiedĽwiedĽ
tel(018) 3317770


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl