Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie termomodernizacji Miechowskiego Domu Kulturyw Miechowie wraz z wymian± pokrycia dachowego. Powrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Wykonanie termomodernizacji Miechowskiego Domu Kultury
w Miechowie wraz z wymian± pokrycia dachowego.
Wspólny słownik zamówień 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9,45.45.40.00-8

Zakres robót obejmuje:
- wykonanie docieplenia ¶cian i stropów,
- roboty rozbiórkowe oraz wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty remontowe

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.
zakończenie: 31.10.2006r
Termin zwi±zania ofert±: 60 dni
Wadium: 10 000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł)
Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 73,20 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 71
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 mgr Zdzisław Kustosz - Inspektor Wydz. Org. tel. (041) 383 00 40 wew. 35.
· w zakresie merytorycznym:
1 Kazimierz Wołkowski – Inspektor Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew.46
Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 51 do dnia 09-03-2006r do godz. 09:30.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego, pokój nr 49 w dniu 09-03-2006r godz. 10:00.

W postępowaniu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z póĽn. zm.), spełniaj±cy warunki
i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - minimalizacja 100%
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16-01-2006r

Miechów dnia: 2006-01-16


Data publikacji: 2006-01-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl