Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy NiedĽwiedĽPowrót

ZPUG/4/2003

Ogłoszenie o przetargu

Gmina NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy NiedĽwiedĽ o szacunkowej powierzchni opracowania 7 444 ha.
Kategoria wg PKWiU 74.20.5

Termin realizacji zamówienia:
- dostarczenie kompletu materiałów do wyłożenia planu dla całej gminy do 15.10.2003 r.
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania całej gminy do 31.12.2003 roku.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ z siedzib±: 34-735 NiedĽwiedĽ 233, pokój nr 7. Osob± upoważnion± do kontaktu z oferentami jest Pani Stanisława Potaczek w siedzibie Zamawiaj±cego pokój Nr 12, codziennie z wyj±tkiem sobót w godzinach 8,00 do 14,00,
telefon (018) 3317002 wew.313, faks (018) 3317002 wew.321.
Z uwagi na znikomy koszt przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego wraz z zał±cznikami – odpłatno¶ć nie będzie pobierana.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ, I piętro, sekretariat-pokój nr 10, do dnia 24.03.2003r. do godz. 9,00 w zamkniętych kopertach z napisem:
- "Oferta – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" .

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury - parter / w dniu 24.03.2003r. o godzinie 9,10.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, ust1 spełniaj±cy warunki zawarte w art.22 ust.2.oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena 100 %


Data publikacji: 2003-03-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 122.000 PLN
Cena najdrozszej: 147.010 PLN


Agencja Usługowa "ATA"
33-300 Nowy S±cz
Długosza 68
(018) 4423269


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl