Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Koszenie i wałowanie boisk sportowych w Gminie BojszowyPowrót

Bojszowy dn. 10.03.2003 r

Zarz±d Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o.
43-220 Bojszowy ul. ¦w. Jana 52
Tel./fax (032) 21-89-177

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Koszenie i wałowanie boisk sportowych w Gminie Bojszowy”

Zamówienie obejmuje:
1. Koszenie i wałowanie boisk sportowych w:
a) Bojszowy ul. Go¶cinna – pow. 11 469 m2
b) Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu – pow. 6851 m2
c) Międzyrzecze ul. Gromadzka – pow. 13 440 m2
d) Jedlina ul. Ks. Grycmana – pow. 9 000 m2
2. Wywóz pozostało¶ci po koszeniu
3. Wapnowanie,

Realizację zamówienia od 01.04.2003 do 30.10.2003 r

Wzór oferty i umowy dla w/w zamówienia odebrać można w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach ul. ¦w. Jana 52 .

Osob± upoważnion± do kontaktu z oferentami jest p. Kutniowski Jacek, kier. Ds. Technicznych i zarz±dzania(032) 21-89-177, w godz. 7 30 – 15 30 .

Oferty należy składać w sekretariacie zamawiaj±cego, do dnia 19.03.2003 r do godz. 1200. Oferty które wpłyn± poczt± po w/w terminie nie będ± rozpatrywane.

Otwarcie ofert nast±pi w dniu 19.03.2003 r w siedzibie zamawiaj±cego o godz. 12 30

W przetargach mog± uczestniczyć oferenci którzy spełniaj± warunki okre¶lone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz nie s± wykluczeni z ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 19 w/w ustawy.

Data publikacji: 2003-03-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl