Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Miechowie na Osiedlu Gen.SikorskiegoPowrót

Miechów 17.01.2006r


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie z siedzibą przy ul.Sienkiewicza 25 ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami wg. poniższego wykazu, położonych w Miechowie na Osiedlu Gen.Sikorskiego.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 24 luty 2006 R. O GODZ. 1000
W POKOJU 49 TUTEJSZEGO URZĘDU
Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości :
Nr działki Powierzchnia [ m2 ] Cena wywoławcza [ zł. ]
-1- -2- -3-
2967 878 53979.44
2968 562 34551.76
2969 520 31969.60
2970 524 32215.52
2971 541 33260.68
2972 561 34490.28
2973 613 37687.24
2976 584 35904.32
2980 520 31969.60
2981 561 34490.28

Właścicielem przedmiotowych nieruchomości jest Gmina Miechów.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Miechów zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/179/2000 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 czerwca 2000 roku przedmiotowe działki znajdują się w obszarze potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług podstawowych nieuciążliwych.
Nieruchomości objęte są KW 28360, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV wolne od obciążeń.
Działki o kształcie regularnym, położone w południowej części miasta, pomiędzy ulicami Jana Sobieskiego i 106 Dywizji Piechoty AK, w terenie o nachyleniu 3 – 5 % w kierunku północnym. Część północną działek 2967, 2968, 2969, 2970 stanowi skarpa. Na części działek 2973 i 2981 rosną drzewa.

Do działek istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej z przebiegających w pobliżu sieci uzbrojenia.
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna od strony południowej i zachodniej oraz jednorodzinna od strony wschodniej.
DO CENY OSIĄGNIĘTEJ W PRZETARGU ZOSTANIE DOLICZONY
PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 22%.
Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium w wysokości 5400,00 (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych) do dnia 20 luty 2006r. do godz.1300 - w gotówce w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie Nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 Krakowski Bank Spółdzielczy o/Miechów do dnia 20 luty 2006 roku (liczy się data uznania na rachunku), Wpłata jednego wadium upoważnia do brania udziału w przetargu do każdej działki (do pierwszego zakupu działki), aby wziąć udział w przetargu na dwie lub więcej nieruchomości należy wpłacić wielokrotność wadium określoną powyżej.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania. Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium dla Oferentów, Sprzedający przekaże do banku w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój 35 tel. 38-300-40 wew. 68, 69.


Data publikacji: 2006-01-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl