Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Centrum Kultury Wsi Miechowskiej dokończenie budowy budynku remizy OSP w Nasiechowicach. Powrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Centrum Kultury Wsi Miechowskiej – dokończenie budowy budynku remizy OSP
w Nasiechowicach.
Wspólny słownik zamówień CPV 45216121-8, 45231300-8, 45100000-8, 45310000-3
Zakres robót obejmuje:
CZĘŚĆ I Roboty finansowane ze środków własnych Zamawiającego – refundowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Część I składa się z dwóch etapów:
ETAP I
Mury poddasza
Więźba dachowa, pokrycie
ETAP II
Stolarka i ślusarka
Instalacje wod. – kan.
Podłoża, posadzki i tynki
CZĘŚĆ II - Roboty budowlane finansowane ze środków własnych Zamawiającego
Strop nad poddaszem
Stolarka
Posadzki
Tynki wewnętrzne
Instalacje elektryczne
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.
zakończenie: 31.08.2006r
Termin związania ofertą: 60 dni
Wadium: 15 000.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 zł)
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 73,20 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 71
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 mgr Zdzisław Kustosz - Inspektor Wydz. Org. tel. (041) 383 00 40 wew. 35.
· w zakresie merytorycznym:
1 Kazimierz Wołkowski – Inspektor Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew.46
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 51 do dnia 07-03-2006r do godz. 09:30.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego, pokój nr 49 w dniu 07-03-2006r godz. 10:00.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn.zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - minimalizacja 100%
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12-01-2006

Miechów dnia: 2006-01-12

Data publikacji: 2006-01-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl