Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Laskowa - autoklawPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Laskowa - autoklaw”

Wspólny Słownik Zamówień: 33191110-9
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2006-01-30
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 9.

Pracownikiem upoważnionym w zakresie proceduralnym i merytorycznym do kontaktów
z wykonawcami jest Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-01-18 do godz. 11:00.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%
Laskowa dnia: 2005-12-30Data publikacji: 2005-12-30

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 13.500,00
Cena najdrozszej: 14.060,01


"AMADAR" Sp. z o.o.
ul. ¦więtokrzyska 14
00-050 Warszawa


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl