Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż 2 działek budowlanych w Dobrzykowicach Powrót

Czernica, dnia 11 stycznia 2006r.
L.dz.0621/ 02/2006

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice
Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 20 340
Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 352/30 o pow. 901 m2 cena wywoławcza netto – 21 190 zł, wadium – 2 200 zł
2) działka nr 352/59 o pow. 1070 m2 cena wywoławcza netto – 21 665 zł , wadium – 2 200 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 6, MN 7 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone we wsi Dobrzykowice w pobliżu drogi gminnej ( ul. Widawska ).
Obecnie brak jest wyposażenia działek w sieci uzbrojenia terenu. Gmina Czernica zobowiązuje się w terminie do końca lipca 2006r. wykonać sieć wodociągową w drogach osiedlowych.

Przetarg odbędzie się dnia 13 lutego 2006r. o godz. 10,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy : BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 lutego 2006r.
Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi - 220,00 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia złotych )
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi w całości Kupujący.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2006-01-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl