Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa opału do budynków mienia komunalnego w JordanowiePowrót

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym o warto¶ci poniżej 60 000 euro


1. Zamawiaj±cy:

Urz±d Miasta Jordanowa
34-240 Jordanów, Rynek 1
tel./fax. (0-18) 26 75 554

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dostawę opału do budynków mienia komunalnego w Jordanowie”

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 11, cena: 10,00 zł, lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Osob± upoważnion± do kontaktów z wykonawcami jest Pan Jan GRINGRAS – pok. nr 11.

5. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa węgla do budynków mienia komunalnego, wg indywidualnych zleceń cz±stkowych dostaw.
Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – kod: 10121000-7.

6. Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych i ofert wariantowych.

7. Termin realizacji – wymagany – zamówienia: w okresie 2006-02-15 – 2006-04-15.

8. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniaj±cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniaj±cy warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Zamawiaj±cy rezygnuje z wniesienia wadium.

10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena – 100 %

11. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Miasta Jordanowa
34-240 Jordanów, Rynek 1
pokój nr 6 – sekretariat

do 2006-01-26, godz. 930.12. Termin i miejsce otwarcia ofert :
Urz±d Miasta Jordanowa
34-240 Jordanów, Rynek 1
pokój nr 10 – sala obrad

2006-01-26, godz. 1000.


13. Termin zwi±zania ofert± – 30 dni, do dnia 2006-02-24.


Burmistrz
Miasta Jordanowa

Data publikacji: 2006-01-10

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl