Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na: Dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnejPowrót

Jordanów, dnia 2006-01-03Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym o warto¶ci poniżej 60 000 euro


1. Zamawiaj±cy:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wrze¶nia 1939 r. w Jordanowie
34-240 Jordanów, ul. Kolejowa 7
tel./fax. (0-18) 26 75 531, (0-18) 2674960


2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej”

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego - sekretariat, cena: 10,00 zł, lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Osob± upoważnion± do kontaktów z wykonawcami jest Pani Iwona Bilska – sekretariat.

5. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa transportem wykonawcy produktów spożywczych – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.
Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – kod: 15100000-9.

6. Dopuszcza się składanie ofert czę¶ciowych.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Termin realizacji zamówienia: w okresie 2006-02-01 – 2006-06-30.

9. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniaj±cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniaj±cy warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Zamawiaj±cy rezygnuje z wniesienia wadium.

11. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena – 100 %

12. Miejsce i termin składania ofert:
Szkoła Podstawowa w Jordanowie
34-240 Jordanów, u;. Kolejowa 7
pokój – sekretariat

do 2006-01-19, godz. 1030.

12. Termin i miejsce otwarcia ofert :
Szkoła Podstawowa w Jordanowie
34-240 Jordanów, u;. Kolejowa 7
pokój – sekretariat

2006-01-19, godz. 1100.


13. Termin zwi±zania ofert± – 30 dni, do dnia 2006-02-17.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej

Data publikacji: 2006-01-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl