Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
- Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznychPowrót

Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do udziału
w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznychPostępowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycją Rozdziału 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z póź. zm. ). Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Rodzaj zadań i wysokość środków planowanych na ich realizację w 2006r:
1.1 Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży – 16.000 zł
1.2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 175.000 zł
1.3 Ochrona i promocja zdrowia – 5.000 zł
1.4 Przeciwdziałania patologiom społecznym - 5.000 zł
1.5 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna – 8.000 zł
1.6 Pomoc społeczna - 41.000 zł

Zastrzega się, że są to wartości prognozowane - ostateczne kwoty zostaną ustalone w uchwale budżetowej na 2006r.

Zasady przyznawania dotacji, terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w „Szczegółowej informacji otwartego konkursu ofert”

Terminy i warunki realizacji zadań
Zadania powinny być realizowane w ciągu całego roku 2006 z tym że zakończyć powinny się nie później niż do 15.12.2006r

Termin składania ofert
Oferty zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2003 nr 193 poz.1891) należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania ...( nazwa zadania)” do 30 stycznia 2006 w sekretariacie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 pok.22

Oferty niekompletne, źle wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań w latach poprzednich ( 2004/2005):
1.1 Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży – 21.020 zł/26.000 zł
1.2 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 298.127 zł/200.000 zł
1.3 Ochrona i promocja zdrowia i 1.4 Przeciwdziałania patologiom społecznym – 20.000 zł/16.000 zł
1.5 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna – 7.000 zł/ 7.000 zł
1.6 Pomoc społeczna – 5.000 zł/ 5.500 zł

Szczegółowe informacje otwartego konkursu ofert oraz druki można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 pok.21 tel. 0-33 844-30-14 oraz klikając na poniższe linki:
- Szczegółowe informacje
- Załącznik Nr 1 do szczegółowych informacji
- WZÓR oferty
- WZÓR umowy
- WZÓR sprawozdania


Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2005-12-27

Wyniki przetargu:

1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1.2 Ochrona i promocja zdrowia, 1.3 Przeciwdziałania patologiom społecznym, 1.4 Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży

1.5 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna, 1.6 Pomoc społeczna
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl