Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2005/2006.Powrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta
w Miechowie w sezonie 2005/2006”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2005/2006”
1.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 90212000-6 i 90213000-3.

1.3. Zamówienie obejmuje:
1.3.1. Bieżące i interwencyjne zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2005/2006 wg wykazu stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ.
1.3.2. Prace przy zimowym utrzymaniu polegają na:
§ odśnieżaniu dróg (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni)
§ zwalczaniu i likwidacji śliskości zimowej (posypywanie)
§ jednoczesnym zwalczaniu i likwidacji śliskości zimowej oraz odśnieżaniu
§ Zamówienie może być realizowane tylko i wyłącznie na podstawie udzielonych zleceń telefonicznych udzielonych przez osoby wskazane przez Zamawiającego

1.3.3. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i winno być wykonane wg standardu:
§ jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
§ śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą lub żużlem na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki)
§ do posypywania wykonawca używa własnego sprzętu oraz własnych materiałów wymienionych j.w.,
§ odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. pługi, piaskarki, solarki itp.
§ wykonawca na każdorazowe żądanie Urzędu Gminy i Miasta ma obowiązek na reagowanie w ciągu 2-ch godzin od chwili zgłoszenia,
§ wykonanie prac odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości zimowej dróg będzie każdorazowo potwierdzane przez osoby nadzorujące na danym odcinku drogi gminnej.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie usług poszczególnym sprzętem:
Do zwalczania śliskości:
1. Pługo – piaskarka,
2. Piaskarka,
3. Cena 1 tony mieszanki
Do odśnieżania:
1. Pług jednostronny,
2. Pług dwustronny,
3. Pług wirnikowy,
4. Równiarka,
1.3.4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 km pracy sprzętu używanego do zimowego utrzymania dróg - osobno dla każdego rodzaju sprzętu. W przypadku pługa wirnikowego należy podać cenę za 1 godzinę pracy sprzętu.
1.3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: po podpisaniu umowy, zakończenie 15.04.2006 r.
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 zł)
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 12,20 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 72
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 Zdzisław Kustosz – insp. wydz. O.G. tel. (041) 383 00 40 wew. 35.
· w zakresie merytorycznym:
1 Jerzy Franczyk – Inspektor Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew. 52Paweł Cencek – ref. Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew. 51

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 51 do dnia 16.01.2006 r. do godz. 9.00
Otwarcie ofert w dniu 16.01.2006 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest dysponowanie przez Wykonawcę sprzętem przewidzianym do wykonania zamówienia lub części zamówienia. W przypadku dysponowania sprzętem dzierżawionym należy dołączyć umowę dzierżawy (użyczenia) sprzętu.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - minimalizacja 100%

Miechów dnia: 29.12.2005 r.

Data publikacji: 2005-12-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl