Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej zlokalizowanej na działce 2021/4 (os. Sikorskiego)Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej zlokalizowanej na działce 2021/4 (os. Sikorskiego)

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2006 roku o godz.1000

Przedmiotem sprzedaży jest wiata o konstrukcji stalowej o długości 27 m , szerokości 9m i wysokości 3,4m –4,2m (jednospadowa). Konstrukcję nośną stanowi pięć jednonawowych ram stalowych z dwuteownika o rozpiętości 9 m. Rozstaw ram co 5,4 m. Skrajne ramy od strony wschodniej posiadają stężenia poziome i pionowe z dwóch teowników. Na ścianie bocznej od strony wschodniej zamontowane są rygle z dwóch zespawanych ceowników 120 ,na ścianie szczytowej od strony południowej z dwóch zespawanych ceowników 160. Na ramach ułożone są cztery płatwie z dwuteownika 180. Ramy posadowione są na żelbetowych stopach fundamentowych. Konstrukcja posiada uszkodzone powłoki malarskie oraz szerokie ogniska korozji .
Cena wywoławcza wynosi 21 980,-zł(słownie: Dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt złotych)
Termin składania ofert
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (pokój 51) do dnia 17 stycznia do godz.930 Składana oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia o godzinie 1000 w pokoju 49 Urzędu Gminy i Miasta.
Oferta powinna zawierać:
- dokładne oznaczenie oferenta (nazwę ,adres)
- cenę oferowana za wiatę o konstrukcji stalowej. Cena nie może być niższa niż cena wywoławcza wymieniona w ogłoszeniu.
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży i nie zgłaszaniu do niego uwag.
Wadium: ustala się w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) płatne do dnia 16 stycznia 2006 do godz.1300w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.
Wadium wpłacone w gotówce ,przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia .
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał, od podpisania umowy kupna -sprzedaży w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osobom ,które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w wiaty, wniesione wadium Sprzedający zwraca w kasie Urzędu w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Kryteria wyboru
Wygrywa oferent który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiotowa wiatę.
Uwagi
Nie przewiduje się sprzedaży cząstkowej konstrukcji. Osoba która wygra przetarg dokona niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży ,we własnym zakresie i na własny koszt rozbiórki przedmiotowej wiaty i zabierze ją z nieruchomości gminnej.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie poprzedzającym ogłoszenie wyniku przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży przedmiotowej wiaty udziela Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pok34,35 -tel.041 383-00-40 w.28,69.

Miechów dnia 27-12-2005r

Regulamin przetargu

na sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej zlokalizowanej na działce 2021/4 (os. Sikorskiego) w dniu w dniu 17 stycznia 2006 roku o godz.1000

1. Przetarg na sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej jest pisemnym ofertowym przetargiem nieograniczonym.

2. Przedmiotem sprzedaży w formie przetargu jest wiata o konstrukcji stalowej o długości 27 m, szerokości 9m i wysokości 3,4m –4,2m (jednospadowa). Konstrukcję nośną stanowi pięć jednonawowych ram stalowych z dwuteownika o rozpiętości 9 m. Rozstaw ram co 5,4 m. Ramy posadowione są na żelbetowych stopach fundamentowych. Konstrukcja posiada uszkodzone powłoki malarskie oraz szerokie ogniska korozji .

3. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (pokój 51) do dnia 17 stycznia do godz.930 Składana oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia o godzinie 1000 w pokoju 49 Urzędu Gminy i Miasta.

4. Wygrywa oferent który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiotowa wiatę.
5. Przetarg jest także ważny w przypadku gdy wpłynie chociaż jedna oferta.
6. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.
7. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa.

8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie poprzedzającym ogłoszenie wyniku przetargu.

Data publikacji: 2005-12-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl