Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
zapytanie o cenę - dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Ochotnicy DolnejPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Zapytanie o cenę
na dostawę sprzętu komputerowego
na potrzeby Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej


Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 20 marzec 2003 r. o godzinie 950
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 20 marzec 2003 r. o godzinie 1000

Poż±dany termin dostawy i montażu: do 31 marzec 2003 r.

W ofercie należy podać kwotę wg zał±czonej specyfikacji.
Oferta musi być wypełniona w cało¶ci – Oferent musi zapewnić cały asortyment, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Sprzęt dostarczany do Urzędu musi spełniać wszelkie wymogi dla tego typu urz±dzeń.

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będ± uwzględniane protesty i odwołania.

Oferty należy składać w kopertach za napisem na nich: „Oferta – dostawa sprzętu komputerowego do UG Ochotnica Dolna”

Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odwołania zapytania o cenę bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2003-03-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl