Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wynajem lokali biurowych (pokoi) w Urzędzie Gminy i Miasta w MiechowiePowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów tel.(041) 383-00-40, fax.: (041) 383-23-78 zwany dalej “Wynajmującym” zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym w dniu: 16.01.2006r. o godz. 9.00 pok. nr 49 na „Wynajem lokali biurowych (pokoi) w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie”.

I. Przedmiot przetargu i lokalizacja:
1. Zespół lokali biurowych nr 86, 87, 88, 89 (III p.) UGiM w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
a. Lokal biurowy nr 86 - bez umeblowania, wejście przez pokój nr 87, powierzchnia lokalu 24,78m2
b. Lokal biurowy nr 87 - umeblowanie: szafa wbudowana, powierzchnia lokalu: 12,39m2
c. Lokal biurowy nr 88 - umeblowanie: szafa wbudowana, powierzchnia lokalu: 12,39m2
d. Lokal biurowy nr 89- bez umeblowania, wejście przez pokój nr 88, okienko kasowe, powierzchnia lokalu: 12,39m2
Łączna powierzchnia lokali biurowych nr 86, 87, 88, 89 wynosi: 61,95m2,
Cena wywoławcza: 11,00zł/m2 + 22% VAT
Inne obciążenia z tytułu najmu:
- za wodę i kanalizację – 9,30zł/m-c + VAT 7%
- za energię elektryczną – wg oddzielnego opomiarowania
- za centralne ogrzewanie – 170,99zł/m-c + VAT 22%
- za nieczystości – 24,79zł/m-c + VAT 22%
- za inne świadczenia takie jak: omiatanie i konserwacja budynku – 43,36zł/m-c + VAT 22%
- Najemca zostanie dodatkowo obciążony podatkiem od nieruchomości w wysokości 13,40zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu w stosunku rocznym, oraz 0,46zł/m2 od gruntu związanego
z działalnością gospodarczą w stosunku rocznym

2. Lokal biurowy nr 98 (III p.) UGiM w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
a. bez umeblowania, powierzchnia lokalu: 12,63m2
b. Cena wywoławcza: 11,00zł/m2 + 22% VAT
c. Inne obciążenia z tytułu najmu:
- za wodę i kanalizację – 1,89zł/m-c + VAT 7%
- za energię elektryczną – wg oddzielnego opomiarowania
- za centralne ogrzewanie – 34,86zł/m-c + VAT 22%
- za nieczystości – 5,05zł/m-c + VAT 22%
- za inne świadczenia takie jak: omiatanie i konserwacja budynku – 8,84zł/m-c + VAT 22%
- Najemca zostanie dodatkowo obciążony podatkiem od nieruchomości w wysokości 13,40zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu w stosunku rocznym, oraz 0,46zł/m2 od gruntu związanego
z działalnością gospodarczą w stosunku rocznym

Uwagi:
Wynajmujący ze względu na rozwiązania konstrukcyjne pokoi nr 86, 87, 88, 89 (pokoje połączone) może je wynająć tylko łącznie. W przetargu nie można wynająć tych pokoi każdego z osobna. Ograniczenie to nie dotyczy pokoju nr 98.

II. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania lokali:
a. Najemca wykorzystywał będzie wynajmowany(e) lokal(e) wyłącznie na cele biurowe,
b. Okres najmu: wynajem na okres 3 lat,
c. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać osobie trzeciej wynajmowanego lokalu do używania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.
d. Najemca obowiązany jest utrzymywać lokal(e) we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz dokonywać remontów i napraw: drzwi i okien, w tym ich malowania, ścian i sufitu, w tym ich malowania, instalacji elektrycznej wewnętrznej, posadzki.III. Terminy wnoszenia opłat:
a. Czynsz do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Opłaty Najemca płacił będzie w terminie 7-miu dni od daty wystawienia faktury. Podatki kwartalnie lub jednorazowo przy pierwszej wpłacie. Sposób płatności: Sposób płatności: na rachunek bankowy Wynajmującego: Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Miechowie nr 17 85910007 0200 0013 8080 0008, bądź gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie

IV. Wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
1. Na zespół lokali biurowych nr 86, 87, 88, 89: 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100gr)
2. Na lokal biurowy nr 98: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100gr)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2006-01-12 (liczy się data uznania na rachunku wynajmującego).
1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1.1 W pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta
w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 (I piętro ).
1.2 W obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.
Oferent, który nie wniesie wadium nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu.
Wynajmujący zwróci wadium Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszych opłat z tytułu najmu lokali.
Przystępując do przetargu należy okazać potwierdzenie wniesienia wadium, dokument tożsamości/upoważnienie do reprezentowania w przetargu.
Oferent traci wadium na rzecz Wynajmującego jeżeli:
b. odmówi podpisania umowy
c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta

V. Kryterium wyboru oferenta: najwyższa cena za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu osiągnięta
w licytacji.
VI. Osoba uprawniona przez Wynajmującego do kontaktowania się z oferentami: Alicja Pachoł, UGIM pok. 63, tel. 041 3830040 wew. 45, e-mail: ugimmiechow@wp.pl
VII. Zaleca się aby Oferent zapoznał się z warunkami umowy, której wzór można uzyskać UGIM pok. 63 lub 61, tel. 041 383 00 40, wew. 45, 35, e-mail: ugimmiechow@wp.pl
VIII. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 po uprzednim porozumieniu z w/w osobą.

Miechów, dnia 27.12.2005r.Data publikacji: 2005-12-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl