Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remonty cz±stkowe dróg gminnych na terenie gminy Bojszowy Powrót

OGŁOSZENIE

Urz±d Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cz±stkowych dróg gminnych na terenie gminy Bojszowy. Szacunkowa warto¶ć zamówienia zamknie się kwot± 40.000,-zł
Zakres techniczny obejmuje:
1. wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
2. oczyszczanie uszkodzonych miejsc nawierzchni, usunięcie rumoszu,
3. skropienie uszkodzonych miejsc emulsj± drogow±,
4. roz¶cielenie mieszanki mineralno-bitumicznej o grubo¶ci 6 cm,
5. zagęszczenie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej,
6. skropienie bitumem nawierzchni górnej i zasypanie piaskiem.

Oferty należy składać do dnia 01.04.2003r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy, adres j.w. wraz z o¶wiadczeniem, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferty, które wpłyn± poczt± po w/w terminie nie będ± rozpatrywane.

W przetargu mog± uczestniczyć oferenci spełniaj±cy warunki okre¶lone w art. 22 ust: 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz nie wykluczeni z ubiegania się o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 19 w/w ustawy.

Oferta winna zawierać cenę naprawy jednego m2 drogi gminnej. Podana cena jednostkowa jest podstaw± wyboru oferty.

Termin realizacji zamówienia sukcesywnie w czasie roku 2003. Rozpoczęcie prac każdorazowo na wezwanie Urzędu w oparciu o notatkę służbow±.

Termin płatno¶ci - 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót. Gwarancja na wykonane prace - 18 miesięcy od daty odbioru.

Otwarcie ofert nast±pi w dniu 01.04.2003r. o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiaj±cego.


Data publikacji: 2003-03-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 53,50 zł/m2 brutto
Cena najdrozszej: 95,53 zł/m2 brutto


Firma Budowlano - Usługowa Sp. z o.o. "BUDREM"
43-200 PSZCZYNA
ul. Konopnickiej 21

cena: 50,00 zł/m2 netto + 7 % VAT = 53,50 zł/m2


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl