Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K1637 Harklowa - Tylmanowa odc. 12+327,5 – 24+655Powrót

Ochotnica Dolna 9 grudnia 2005 r.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na „Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K1637 Harklowa - Tylmanowa odc. 12+327,5 – 24+655”

nazwa (firmę) i adres zamawiającego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
określenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 (bądź w inny przewidziany ustawowo sposób)
z uwagi na nikły koszt przygotowania opłata za specyfikację nie będzie pobierana
opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówień jest zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K 1637 (odśnieżanie i posypywanie wg załączonego do siwz wykazu)
*W ofertach należy podawać cenę netto + należny podatek VAT 1 miesiąca zimowego utrzymania drogi
informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
termin wykonania zamówienia;
* Termin wykonania usługi: styczeń 2006 – 31 marzec 2006 r.
opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi SIWZP oraz spełniający warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
informację na temat wadium;
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro, wadium nie będzie wymagane
kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 100 %,
miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2005 r. do godziny 9,15 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2005 r. o godzinie 9,20 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
termin związania ofertą.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin związania ofertą ustala się na 30 dni.
Dodatkowe informacje uzyskać można u:
p. Krzysztofa Ligęza, Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 11, tel. 18/ 2624616 w. 48


Data publikacji: 2005-12-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl