Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K1637 Harklowa - Tylmanowa odc. 00+000-12+327,5Powrót

Ochotnica Dolna 9 grudnia 2005 r.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na „Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K1637 Harklowa - Tylmanowa odc. 00+000-12+327,5”

nazwa (firmę) i adres zamawiaj±cego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
okre¶lenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
okre¶lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 (b±dĽ w inny przewidziany ustawowo sposób)
z uwagi na nikły koszt przygotowania opłata za specyfikację nie będzie pobierana
opis przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwo¶ci składania ofert czę¶ciowych;
Przedmiotem zamówień jest zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr K 1637 (od¶nieżanie i posypywanie wg zał±czonego do siwz wykazu)
*W ofertach należy podawać cenę netto + należny podatek VAT 1 miesi±ca zimowego utrzymania drogi
informację o możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
termin wykonania zamówienia;
* Termin wykonania usługi: styczeń 2006 – 30 kwiecień 2006r.
opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi SIWZP oraz spełniaj±cy warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
informację na temat wadium;
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro, wadium nie będzie wymagane
kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 100 %,
miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2005 r. do godziny 8,45 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nast±pi w dniu 23 grudnia 2005 r. o godzinie 9,00 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
termin zwi±zania ofert±.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin zwi±zania ofert± ustala się na 30 dni.
Dodatkowe informacje uzyskać można u:
p. Krzysztofa Ligęza, Urz±d Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 11, tel. 18/ 2624616 w. 48


Data publikacji: 2005-12-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl