Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta w MiechowiePowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie”

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminu i Miasta
w Miechowie. Wspólny słownik zamówień CPV 30190000-7,

Zamówienie obejmuje:
Dostawę materiałów biurowych transportem Wykonawcy dla Urzędu Gminu i Miasta w Miechowie na rok 2006. Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia zawiera zał±cznik nr 4 do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy realizować w trzech etapach:
I etap: m-c styczeń 2006r. (14 dni od podpisania umowy)
II etap: m-c czerwiec 2006r.
III etap: m-c paĽdziernik 2006r.

Wadium: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 zł)
Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 61, e-mail: ugimmiechow@wp.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 Zdzisław Kustosz – insp. wydz. O.G. tel. (041) 383 00 40 wew. 35
· w zakresie merytorycznym:
1 Alicja Pachoł – insp. wydz. O.G. tel. (041) 383 00 40 wew. 45
Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 51 do dnia 2005-12-28 do godz. 9:00.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) – minimalizacja 100%

Miechów dnia: 2005-12-06


Data publikacji: 2005-12-06

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie”
Znak sprawy: ZP/37/2005
Data przetargu 28.12.2005r.

Wybrano ofertę:numer oferty: 2 firma (nazwa): „Partner w Biurze” Sp. z o.o.adres: ul. Przewóz 34c, 30-716 Krakówza cenę: netto: 16 126,86zł, VAT: 22%, kwota brutto: 19 674,79zł

Miechów dn. 06.01.2006r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl