Portal Sobota - 15 maja 2021 Dionizego, Nadziei, Zofii      "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Świadczenie usług w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy KorzennaPowrót

Numer rejestru zam.: IRiOŚ –3400 – 27/05
Korzenna, dnia 2005-11-28

Nasz znak: IRiOŚ – 3410 – 41/05


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna 325
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Korzenna

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2006r. – 31.12.2006r.

4. W POSTĘPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH

6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

7. FORMULARZ zawierający instrukcję dla oferentów można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój 27 w godzinach od 800 do 1400 codziennie oprócz sobót.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew. 36; pokój 2
w zakresie informacji na temat procedury
Dorota Janeczek-Bajerska tel. (018) 44-17-027 wew. 13; pokój 27
w zakresie informacji na temat przedmiotu zamówienia

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć
w Urzędzie Gminy Korzenna, 33-322 Korzenna 325,
pokój nr 27 najpóźniej do dnia 15.12.2005r.
do godziny 1000

9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Korzenna
pokój 27 w dniu 15.12.2005 r. o godz. 1030

10. KRYTERIA OCENY OFERT: cena 100%


Data publikacji: 2005-11-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl