Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
P R Z E T A R G U S T N YPowrót

B U R M I S T R Z M I A S T A J O R D A N O W A
O G Ł A S Z A I P R Z E T A R G U S T N Y
N I E O G R A N I C Z O N Y


Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108),


na dzierżawę części działki ewid. nr 5769 położonej w Jordanowie przy ul. 3-go Maja o powierzchni 80.00 m2 (pod działalność handlową)Miasto Jordanów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość ustalenia warunków zabudowy - dzierżawionej nieruchomości tymczasowym pawilonem handlowym.
umowa dzierżawy może być zawarta na czas określony - do 6-ciu lat. Dalsze przedłużenie umowy wymaga zgody Rady Miasta Jordanowa.
stawka wywoławcza czynszu wynosi 1000.00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) plus 22% VAT miesięcznie.
minimalne postąpienie wynosi 50.00 zł.
czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS.
pierwsza waloryzacja kwoty czynszu nastąpi od 1 czerwca 2006 r.
czynsz ustalony w wyniku licytacji płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca
w kasie Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 49 87990001 0000 0000 8859 0011, od dnia podpisania umowy.
- Wydzierżawiający zwalnia Dzierżawcę z płatności czynszu na czas uzyskania
pozwolenia na budowę tymczasowego pawilonu handlowego
(maksymalnie do trzech miesięcy).
- do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy nie zalegają z czynszem dzierżawnym na rzecz Miasta Jordanowa.
- przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Jordanowa, Rynek 1
w dniu 22.12.2005 r. o godz. 10.30 w pokój nr 10,
wadium w wysokości 500.00 zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Jordanowa lub na konto Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 86 87990001 0000 0000 8859 0024,
najpóźniej w dniu 19.12.2005 r. do godz. 15.00.
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
- wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa – pokój nr 7 – telefon (0-18) 2675554 lub (0-18) 2675516.

Jordanów, dnia 21.11.2005 r.
Burmistrz
Miasta Jordanowa
mgr inż. Zbigniew Kołat

Data publikacji: 2005-11-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl