Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Montaż palników na owies w 42 gospodarstwach domowychPowrót

Miechów, dnia: 2005-11-25

Nasz znak: RH 760/18/2005

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony
na
„Montaż palników na owies w 42 gospodarstwach domowych”


ZAKRES ROBÓT
obejmuje dostawę i montaż do kotłów CO, 42 palników do spalania ziarna energetycznego w wskazanych przez Zamawiaj±cego gospodarstwach domowych.

Termin wykonania robót:
Rozpoczęcia : 19.12.2005r. Zakończenie: 20.01.2006r.

Wadium 2.500,00 zł (słownie: dwa tysi±ce pięćset 00/100)

Termin zwi±zania ofert± 30 dni.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki art. 22, SIWZ i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 , poz. 177)

Zamawiaj±cy nie przewiduje składania ofert czę¶ciowych.

Osob± upoważnion± do kontaktu z oferentami jest:
LIDIA MŁYŃSKA tel. (041 3830040 w. 54) ,
u której można odebrać SIWZ wraz zał±cznikami
w godz. od 7.00 – 15.00 , od poniedziałku do pi±tku.

Oferty należy składać lub przesłać do:
Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pok. Nr 51.
do dnia 2005.12.09.do godz. 9.00

Oferta winna być w dwóch kopertach z napisem:
„OFERTA NA MONTAŻ PALNIKÓW NA OWIES W 42 GOSPODARSTWACH DOMOWYCH”

Otwarcie ofert 2005.12.09, godz. 9.15

Kryterium wyboru ofert 100% cena.

Zamawiaj±cy unieważni przetarg gdy wyst±pi± przesłanki okre¶lone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Data publikacji: 2005-11-25

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Montaż palników na owies w 42 gospodarstwach domowych”
Znak sprawy: RH760/18s/2005
Data przetargu 12.12.2005r.

Wybrano ofertę:numer oferty 1firma (nazwa): Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych "TERMATEX" Sp. z o.o.adres: Ostojów 43 A, 26-130 Suchedniów- za cenę Netto: 204112,15zł VAT: 7% Brutto: 218400,00zł

Miechów dn. 12.12.2005r.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl