Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawę soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem; ok. 250 ton, loco magazyn w Świerczyńcu Powrót

Bojszowy, dn. 21.11.2005r.
Znak sprawy: RTS-3412/7/05


Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:
”Dostawę soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem – ok. 250 ton, loco magazyn w Świerczyńcu ”1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej
przekazanie ) można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach ul.Gaikowa 35
pokój nr10 lub 11 (lub zostanie ona przesłana pocztą).
3. Zamówienie obejmuje dostawę :
•Soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem – w ilości ok. 250 ton
( w tym: gwarantowana ilość zakupu wynosi 90 ton; wielkość zakupu na prawach opcji wynosi 160 ton lub więcej w zależności od potrzeb)
3.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
•14440000-7 – sól drogowa,
•60122130-9 – przewóz pojazdami przystosowanymi do przewozu towarów luzem.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: od grudnia 2005r do 30.04.2006r – sukcesywnie w miarę potrzeb
Zamawiającego.
8. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
9. Wymagane wadium – brak.
10. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy
do dnia 07.12.2005r. do godz. 14.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2005r. o godz.14.15 w siedzibie zamawiającego.
13. Termin związania ofertą – 30 dni.


Wynik przetargu:
Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Polskie Drogi i Mosty Spółka Akcyjna w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37a,
33-100 Tarnów.

Cena wybranej oferty wynosi : 235,46 PLN/1 tonę (brutto).


Data publikacji: 2005-11-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl