Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grybów położonej w miejscowości FlorynkaPowrót

Podaj treść przetargu...
Wójt Gminy Grybów ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grybów położonej w miejscowości Florynka

Oznaczenie i opis nieruchomości:
1)Działka nr 476/27 o powierzchni 0,07 ha, KW nr 26759, niezabudowana, wolna od obciążeń, położona w miejscowości Florynka.
Cena wywoławcza – 9.469,80 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100).Cena zawiera podatek VAT 22% oraz koszty sporządzenia wyceny i ogłoszenia.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
E62MN,UN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny usług niepublicznych.

TERMIN PRZETARGU: 16 grudnia 2005 r. GODZ. 10.00 w Urzędzie Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tzn. 946,98 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć złotych 98/100).
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy Grybów, Bank Spółdzielczy w Grybowie, nr 9787970003 0000 0000 0101 0003 z dopiskiem :
„I Przetarg - sprzedaż działki nr 476/27 położonej we Florynce ”
Termin wpłaty wadium upływa trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tzn. do dnia 12 grudnia 2005 r. Wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania przetargu, jego zamknięcia czy zakończenia wynikiem negatywnym nie później niż przed upływem trzech dni, gdy zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej lub nie uiści ceny nabycia najpóźniej w dniu spisania umowy.

Pisemne oferty winny zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę (osoba prawna).
2.Datę sporządzenia oferty.
3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4.Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5.Zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem własności.
6.Kopię dowodu wniesienia wadium.
Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „I Przetarg – sprzedaż działki nr 476/27 położonej we Florynce” należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33 – do dnia 12 grudnia 2005r. do godz. 1515 .
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, nr telefonu /0-18/ 445-02-03.


Data publikacji: 2005-11-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl