Portal Piatek - 7 pazdziernika 2022 Krystyna, Marii, Marka     "Chcecie być szczęśliwi przez chwilę? Zemścijcie się. Chcecie być szczęśliwi na zawsze? Przebaczcie." - Henry Lacordaire
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Diable skały furtka do rozwoju lokalnego – promocja zasobów krajobrazowych i kulturowych Gminy KorzennaPowrót

Nr rej. zam. 3400-26/05
Nasz znak: IRiOŚ- 3410-39/05 Korzenna 18.11.2005r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych i promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Diable skały furtka do rozwoju lokalnego – promocja zasobów krajobrazowych i kulturowych Gminy Korzenna” Nr L/01/159/04 w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +”- w okresie XI 2005 r. – VI 2006 r.
Kod CPV 73200000-4, 80420000-4
Szczegółowy zakres przedmiotu określa SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym – cena 15 zł, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 800do 1600 , w pozostałe dni od 715do 1515
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
Marcin Bulanda tel. (0-18) 4417027 wew. 12; pokój 2

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 15.06.2006 r.

5.W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.WADIUM Zamawiający nie przewiduje wadium

7.KRYTERIA OCENY OFERT cena - 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3
najpóźniej do dnia 08.12.2005 r. do godziny 1000

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni od daty składania ofert

10. INNE INFORMACJE: Zamówienie jest w 100 % finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Działania 2.7. „ Pilotażowy Program Leader+”. Nadzór sprawuje FAPA – Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Data publikacji: 2005-11-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl