Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO w kwocie 497.738 złPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO w kwocie 497.738 zł

Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0
Termin wykonania zamówienia : termin uruchomienia kredytu - 05.12.2005

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 9

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
· w zakresie merytorycznym:
1 Skarbnik Krystyna Górka - tel. (018) 3333052
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2005-11-23 do godz. 10:00.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%


Laskowa dnia: 2005-10-27


Data publikacji: 2005-10-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl