Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap II (piętro)Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap II (piętro)”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, z siedzibą 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 874 60 02.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap II (piętro)”

1. Wymiana stolarki okiennej :
KNR 19/929/11 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno – rozwierane, ponad 2,5m2, osadzanie na kotwach – wg. Rys. nr 1, poz.1 - 36,55m2
KNR 19/929/7 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno – rozwierane, ponad 1,5m2, osadzanie na kotwach – wg. Rys. nr 1, poz.2 - 5,17m2
2. Roboty towarzyszące :
KNR 401/533/6 Analogia – wymiana parapetów zewnętrznych – 6,35m2
KNR 202/2006/5 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo – kartonowych na ościeżach na zaprawie, płyty grubości 12,5mm – 12,05m2

Kody i oznaczenia CPV :
45421125-6 instalowanie okien z tworzyw sztucznych

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzysteniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 14 w terminie do dnia 2 grudnia 2005 r. godz. 1030.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 16.11.2005 r.


Data publikacji: 2005-11-16
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl