Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Bankowa obsługa budżetu gminy zembrzyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymiPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Bankowa obsługa budżetu gminy zembrzyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Bankowa obsługa budżetu gminy zembrzyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”

(CPV): 60.00.00.00

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) w postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział banki posiadające siedzibę, oddział lub filie, których budynek znajduje się w odległości co najwyżej 12 km, od budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach, mierzonej według wskaźnika licznika samochodowego.
f) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót) w godzinach od. Godz. 800 do godz. 1500, nie później niż do dnia 01.12.2005 r. do godz. 1030, w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, w pokoju nr 14.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.


Zembrzyce, dnia 14.11.2005 r.Data publikacji: 2005-11-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 5.616,00
Cena najdrozszej: 5.616,00


Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
ul. Piłsudskiego 5
34-200 Sucha Beskidzka

Cena "c"=5.616,00
Oprocentowanie rachunku bieżącego "r"=2,43%
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym "s"=4,71%
Oprocentowanie lokat jednodniowych"l"=3,92%
Oprocentowanie lokat tygodniowych "k" =3,92%

Wykonawca przedstawił jedyną ofertę spełniającą wymogi zamawiającego.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl