Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
sprzedaż działki nr 356 w GajkowiePowrót

Czernica, dnia 14 listopada 2005r.
L.dz.0621/ 52/2005

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Gajków

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 18475
Przedmiotem sprzedaży jest :
- działka nr 356 o pow. 9711 m2 - cena wywoławcza – 222 516 zł netto
( słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset szesnaście złotych netto )
Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy nr 164/05 z dnia 26.08.2005r. nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą techniczną. Położona na obszarze północno-wschodniej części ukladu osadniczego wsi Gajków. Od strony południowej do działki przylegają grunty zadrzewione, z pozostałych stron przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rolne. Działka ma kształt nieregularny, w części o bardzo małej szerokości. Sieć uzbrojenia technicznego ( wodociąg, sieć energetyczna ) doprowadzona do ulicy Polnej oraz najbliższych zabudowań przy ulicy Radosnej i Ustronie.

Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2005r. o godz. 9.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 23 000 zł ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych )
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.12.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi - 2 300 zł ( słownie: dwa tysiące trzysta złotych )
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 252,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.


Data publikacji: 2005-11-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl