Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2005/2006Powrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2005/2006”
z terenu Gminy Ochotnica Dolna

nazwa (firmę) i adres zamawiającego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
określenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 (bądź w inny przewidziany ustawowo sposób) z uwagi na nikły koszt przygotowania opłata za specyfikację nie będzie pobierana
opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówień jest zimowe utrzymanie dróg gminnych:
1. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych z terenu sołectwa Ochotnica Górna” – otwarcie ofert o godzinie 9,00. W ofercie należy podać cenę 1 km zimowego utrzymania dróg gminnych na 1 miesiąc. Należy przyjąć łączną długość dróg objętych zimowym utrzymaniem – 20 km.
2. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych z terenu sołectwa Ochotnica Dolna” – otwarcie ofert o godzinie 9,15. W ofercie należy podać cenę 1 km zimowego utrzymania dróg gminnych na 1 miesiąc. Należy przyjąć łączną długość dróg objętych zimowym utrzymaniem – 9,5 km.
3. „Zimowe utrzymanie drogi gminnej Młynne w Ochotnicy Dolnej” – otwarcie ofert o godzinie 9,30. W ofercie należy podać cenę 1 km zimowego utrzymania drogi gminnej na 1 miesiąc. Należy przyjąć łączną długość drogi objętą zimowym utrzymaniem – 5 km.
informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych.
termin wykonania zamówienia;
* Termin wykonania usługi: grudzień 2005 – 15 kwiecień 2006 r.
opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi SIWZP oraz spełniający warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art. 24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
informację na temat wadium;
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro, wadium nie będzie wymagane
kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 100%,
miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2005 r. do godziny 8,45 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2005 r. od godziny 9,00 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej na każde z zadań osobno.
termin związania ofertą.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:
p. Krzysztofa Ligęza, Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10, tel. 18/ 2624616 w. 48


Data publikacji: 2005-11-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl