Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 zł na okres 8 lat.Powrót


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Korzenna
33-322 KORZENNA
Telefon: (0 18) 441-70-27 Fax: (0 18) 441-70-39
2. Przedmiot zamówienia: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości
1.400.000 zł na okres 8 lat.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 33, codziennie oprócz sobót w godzinach od 7,15 do 14,30.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami jest Anna Wąsik tel. (0 18) 441-70-32 wew. 31 pokój 33.

4. Termin wykonania zamówienia: 15 grudzień 2005 r.

5. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6. Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

8. Miejsce i termin składania ofert: zamknięta kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Korzennej, pokój 33 najpóźniej do dnia 24 listopada 2006 r. do godziny 11,00


9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

Data publikacji: 2005-11-08
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl